Giới thiệu - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT

Giới thiệu - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT

Giới thiệu - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT

Giới thiệu - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT

Giới thiệu - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT
Giới thiệu - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT
Việt Nam English Trung Quốc

Giới thiệu chung

08-05-2016

Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Tín Đạt – ETTD được thành lập theo quyết định số 4602001359 ngày 23/12/2004 của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương. Công ty kinh doanh các lĩnh vực như sau:

 1. Về môi trường:
  • Đánh giá tác động môi trường cho các dự án;
  • Xây dựng phương án đạt tiêu chuẩn môi trường cho các nhà máy, xí nghiệp;
  • Khảo sát chất lượng môi trường nước, đất, không khí;
  • Thiết kế các công trình xử lý chất thải rắn, lỏng, khí;
  • Thiết kế hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước mặt, nước ngầm đảm bảo chất lượng nước dùng trong sinh hoạt và công nghiệp;
  • Dịch vụ bảo vệ môi trường;
  • Dịch vụ tư vấn về môi trường, tư vấn kiểm soát ô nhiễm để đề ra các giải pháp xử lý;
  • Hoạt động xử lý rác, khí thải, nước thải sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện;
  • Theo dõi, giám sát, kiểm định hệ thống công nghệ thiết bị xử lý khí, lỏng, rắn;
  • Thi công xây dựng hệ thống cấp, thoát nước, xử lý chất thải lỏng công nghiệp, nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý khí thải, xử lý tiếng ồn, lọc bụi, hệ thống xử lý chất thải rắn (sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện, lò đốt rác công nghiệp và y tế);
  • Có khả năng thiết kế, dự toán, thi công và vận hành các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khí thải và chất thải rắn. Bảo đảm sau khi vận hành Khách hàng sẽ được cấp giấy phép đạt tiêu chuẩn môi trường của Sở Tài Nguyên - Môi Trường.
                

2.Về xây dựng:

 • Theo dõi, giám sát thi công, kiểm định công trình xây dựng;
 • Thiết kế, dự toán khối lượng các công trình xây dựng;
 • Khoan cọc nhồi, thi công nền móng công trình;
 • Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông;
 • Thi công cơ giới;
 • Thi công xưởng sản xuất, nhà kho, nhà phố...    

3.Lĩnh vực khác :

 • Tư vấn phần cứng, cơ sở dữ liệu và cung cấp phần mềm;
 • Dịch vụ khoan, thăm dò, điều tra khảo sát địa chất;
 • Dịch vụ điều tra cơ bản;
 • Mua bán thiết bị chuyên ngành nước, nước thải, thiết bị xử lý môi trường, vật liệu xây dựng, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), vật liệu chuyên ngành môi trường.

COPYRIGHT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ TÍN ĐẠT